Algemene Voorwaarden

Article 1 – Définitions 

 1. Nourish Dioné, donné à Eindhoven, numéro KvK 90080343, mot dans cet algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. Le parti du gouvernement s'exprime dans cet algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Avec le mot overeenkomst bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.


Article 2 – Toepasselijkheid algemene forwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten et leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen as que uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.


Article 3 - Bétaling 

 1. De nombreux achats sont possibles dans la boutique en ligne voldaan. Les mots de réserve sont dans une certaine mesure un moyen de paiement. Dans ce cas, vous devez payer un prix en raison de la réservation et du paiement anticipé.
 2. Betaalt koper niet op tijd, et son hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, and and is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te shorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invorder komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. En geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, and is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan an verkoper te betalen.


Article 4 – Anbiedingen, offres à prix 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod un termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, and vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertss zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen geen droit op onbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Les offres et offres ne sont pas automatiques pour les meilleurs produits. Les partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusivement de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.


Article 5 - Herroepingsrecht

 1. Le consommateur a droit à l'avoir à l'intérieur du magasin 14 jours d'expédition où il doit redenir sa liaison. Le terme commence à s'ouvrir au moment où la porte d'entrée du consommateur est ouverte.
 2. Il s'agit du meilleur droit de l'entreprise en ce qui concerne les différents produits, selon leurs spécifications, mais dans leur ensemble de détails sur le prix du produit.
 3. De consumer kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper est gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consumer zorgvuldig omgaan met het product in the verpakking. Hij zal het product slechts in die uitpakken of gebruiken voor zover ce nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de original verzendverpakking aan verkoper retournéen, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructions.


Article 6 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Le temps des utilisateurs de l'overeenkomst blijkt que het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk est om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Les Indiens partijen overeenkomen que de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan the tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële and/of kwalitatieve conséquences heavy, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Les Indiens participent à de vastes prix pour des dépenses excessives, mais ils ont pour objectif de réaliser une analyse de l'achat excessif d'un prix excessif pour ces prix tout en prenant en charge leur poids.
 5. En confirmant la description du couvercle du derde, cet article peut être utilisé de manière plus efficace en rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan our hem kunnen worden toegerekend.


Article 7 - Oplevering en risque-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.


Article 8 - Onderzoek et récupération

 1. Koper est gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo court mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Il s'agit de prendre en compte les besoins en matière de qualité et de savoir-faire de l'ensemble de l'ensemble des parties avec des dépenses excessives, bien que la qualité et le savoir-faire soient à l'ordre du jour dans le cadre d'une gestion normale (de la vente) de gel.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht omóf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 5. Clachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen geen impliqué op andere producten et wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.


Article 9 - Monstres et modèles

 1. Est-ce qu'il s'agit d'un monstre de modèle obtenu par le verstrekt, et il est dit qu'il s'agit également d'un zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Il s'agit également de partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen que de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.


Article 10 – Exploitation de levier

 1. Levering gechiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Cela devrait être tout à fait gratuit pour vous aider.
 2. Koper est verplicht de zaken af ​​te nemen op het moment où il verkoper deze bij hem aflevert ofet afleveren, et bien op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter bechikking worden gesteld.
 3. Le nom du propriétaire indien dont le poids de nalatig est dans le verstrekken van information of instructions die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Le vendeur indépendant n'a pas d'importance pour l'utilisation de l'overeenkomst, il a donc le droit de payer jusqu'à ce qu'il soit payé pour le vendeur, ce qui signifie qu'il est très élevé.
 6. Une porte verkoper opgegeven termijn voor levering est indicative. Ce n’est certainement pas un terme fatal. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Le Verkoper est géré par le zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper s'appuie sur delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.


Article 11 - Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, and is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan ​​partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normal uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oor journal de oorlogsgevaar , burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme,energystoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, et autre stockage dans le lit du vendeur.
 3. Voorts verstaan ​​partijen onder overmacht de omstandigheid que toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is for de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, and an worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. L'Indien de zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer and drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. La liaison peut aller via un bref aangetekende.


Article 12 - Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen nieten worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de autre partij. Il s'agit d'un lit en bois avec un lit de travail en hauteur dans l'article 3:83, un couvercle en tweed, un livret humide de hamburger.


Article 13 - Propriétés propres et rétentionerecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken js heeft betaald. Tout le temps peut s'appliquer à vos propres intérêts et à vos besoins.
 2. Les Indiens de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het right om de workzaamheden op te shorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Euh, c'est un sprake van schuldeisersverzuim. Un levier verlate peut ne pas être utilisé pour les mots utilisés.
 3. Le Verkoper n'est pas en charge de l'ensemble de vos propres domaines propres, car ils vous serviront à nouveau dans l'entreprise et vous serviront de garantie.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op erste verzoek ter inzage te geven.
 5. Les Indiens ne s'attendent pas à ce que ce soit le cas, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retention. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig et conform afspraak heeft betaald.
 6. En geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.


Article 14 – Conditions générales 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van un overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Il s'agit d'un mot qui rencontre le risque propre à la polis dévastée.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Article 15 - Claque

 1. Koper est verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. Le klacht est dû à une description détaillée du tekortkoming, le vendeur en état est donc suffisamment réactif pour vous.
 2. Est-ce qu'un klacht gegrond, et est verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.


Article 16 - Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garantit zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Le vendeur garantit que le paiement est effectué à l'échelle de l'entreprise, qu'il ne fonctionne pas et que le traitement est fait pour le travail effectué. Cette garantie est valable pour une période de deux calendriers à venir de la porte d'achat.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op aen garantie steeds volledig voor rekening en risque van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit Vous pouvez consulter l'article 6:75 BW. Le bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. La garantie générale ne veut pas que le gebrek soit en vigueur en même temps que le contrat onoordeelkundig du oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waar pour qu'il ne soit pas meilleur est.
 4. L'indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heft op een door een derde geproducterde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die die door die productt verstrekt.

Article 17 - Propreté intellectuelle 

 1. Nourrir Dione derrière tous les droits intellectuels propres (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) sur tous les produits, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met getevens of other information, offerts, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzijen partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toesmming van Nourish Dione (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Article 18 - Wijziging algemene forwaarden

 1. Nourrir Dione est l'objet de cet algemene voorwaarden te wijzigen de aan te vulen.

 2. Les informations relatives aux informations relatives à l'utilisation peuvent être utilisées à tout moment par la porte.

 3. Des idées géniales pour Nourish Dione doivent être adaptées aux besoins des clients.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Article 19 - Toepasselijk recht et bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Le droit néerlandais dans l'arrondissement où Nourish Dione est géré en exclusivité par Kennis qui ne mènera pas à d'éventuelles parties de votre vie, qui ont lieu au cours de la vie humide d'Anders Voorschrijft.

 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag est uitgesloten.

 4. Wanneer in a gerechtelijke procédure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden as onredelijk bezwarend worden aangemerkt, and blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Cet algemene voorwaarden zijn van toepassing se termine : 01 mai 2023