Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities 

 1. Nourish Dione, gevestigd te Eindhoven, KvK-nummer 90080343, wordt in deze algemene voorwaarden onduidelijk als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden strijdig als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, overeenkomsten en leveringen van diensten van goederen door een verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.


Artikel 3 - Betaling 

 1. De volledige koopsom wordt altijd direct in de webshop voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.
 2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft een koper in gebreke, dan zal de verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot de invordering komen voor de rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op betaling van de koper, de koper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper is verplicht aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.


Artikel 4 - Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van definitieveing ​​wordt genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of compensatie, tenzij onderdelen expliciet én schriftelijk anders zijn goedgekeurd.
 3. Aanbiedingen en offertes geld niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk ondertekend.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen enorme prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.


Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de volledige bestelling door de consument wordt ontvangen.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
 3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. De verkoper wordt terstond aangehouden na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper afzender, conform de door de ondernemer voorziene ontbrekende en duidelijke instructies.


Artikel 6 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te experimentele werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in uitgevoerd overleg de overeenkomst die mislukt aan.
 2. Indien partijen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het eerste van voltooiing van de uitvoering beïnvloed worden. Verkoper stelt koper deze zo snel mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper eerder schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeveelheid de wijziging van aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. Indien van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan de verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging van de aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 7 - Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst wordt genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.


Artikel 8 - Onderzoek en reclames

 1. Koper wordt gehouden op het moment van (af)levering, maar in elk geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzocht. Daarbij behoren koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenkomende stemmen met welke partijen zijn gecombineerd, gecombineerd dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die bindend zijn in het normale (handels)verkeer geld.
 2. Reclaims met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van levering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij een gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de verkoper het recht om te herstellen, of opnieuw in te leveren, of om van de levering af te zien en de koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche defecten en verschil in kwaliteit, aantal, maat van afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengewerkt.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen die niet bij diezelfde overeenkomst behoren.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper wordt geen reclame meer geaccepteerd.


Artikel 9 - Monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster van het model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoedelijk slechts als aanduiding verstrekt zonder dat de te leveren zaak afgerond te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee overeenkomende stemmen zal zijn.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermeld van de oppervlakte van andere afmetingen en aanduidingen gelijk vermoedelijk slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak identiek te beantwoorden.


Artikel 10 - Hefboomwerking

 1. Het gebruik geschiedde ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af ​​te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken bezorgd worden, is de verkoper gerechtigde eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levering aan koper nadat deze gegevens aan verkoper ter beschikking is gesteld.
 6. Een door verkoper horizontale termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet de koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in een deel te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij het leveren van aandelen in deze delen verschillende factureren.


Artikel 11 - Overmacht

 1. Kan de verkoper niet, niet tijdig of niet voldoende aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht begrijpt partijen in ieder geval elke omstandigheid waarbij verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar , burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 3. Voorts begrijpen partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen overeenkomstig verkoper voldoen, tenzij bepaaldes aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als eerder bedoeld voordoet als gevolg waarvan de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort terwijl de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin binnenshuis situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, partijen hebben het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. In geval van overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


Artikel 12 - Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden onzichtbaar zonder de indirecte schriftelijke instemming van de andere partij. Deze verrassende gevolgen als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat de volledige koper de volledige prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de betaalde vooruit te betalen hoeveelheden niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de verkoper het recht om de werkzaamheden op te korten totdat het betaalde deel voldaan is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan een verkoper worden tegengewerkt.
 3. Verkoper is niet beslissend de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te dominant.
 4. Verkoper zich verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verbergen en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade bovendien tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken zijn nog niet geleverd, maar de betaalde vooruitbetaling van de prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van zijn koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 14 - Aansprakelijkheid 

 1. Elke aansprakelijkheid voor schade, ontstaan ​​uit een verband met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het potentiële geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de definitieve polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 15 - Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de uitgevoerde werkzaamheden direct te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo onzichtbaar mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper in staat is hiërarchisch te reageren.
 2. Is er een klacht ontstaan, dan houdt de verkoper het goed te herstellen en defect te vervangen.


Artikel 16 - Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het volgende volgende. Verkoper weet dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken functioneert en dat het geschikt is voor het gebruik dat de koper voornemens ervan overtuigd is te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van de verkochte door koper.
 2. De indirecte garantie veroorzaakt om tussen verkoper en koper een bepaalde risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een beïnvloeding op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een beïnvloede op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin bevat ook als de dominante bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het krachtige van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan ​​als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben uitgesloten dan wel uitgesloten hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is is.
 4. Indien de door verkoper gegarandeerde garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt gegarandeerd.

Artikel 17 - Intellectueel eigendom 

 1. Voed Dione met behoud van alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.)) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij onderdelen schriftelijk anders zijn opgelost.

 2. De klant mag historische intellectuele eigendomsrechten niet zonder synthetische schriftelijke toestemming van Nourish Dione (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

Artikel 18 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. Nourish Dione is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde noodzakelijk worden.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen Nourish Dione zoveel mogelijk vooraf met de klant gekozen.

 4. Consumenten zijn bevoegd bij een geheime wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 19 - Toepasselijk recht en soevereine rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Nourish Dione is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet gedwongen anders voorschrijft.

 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is afwezig.

 4. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk lastigd worden indirect, dan blijven de overige bepalingen over verminderde van kracht.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds: 01 mei 2023